Algemene voorwaarden

Clever-CPL

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van Clever-CPL

Artikel 3 – Algemene bepalingen

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De Overeenkomst

Artikel 6 – Ontbinding en opzegtermijnen

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Artikel 8 – Productaansprakelijkheid en gebreken aan Producten

Artikel 9 – Verplichtingen Wederpartij

Artikel 10 – Prestatie van het Product

Artikel 11 – Overmacht

Artikel 12 – Garantie

Artikel 13 – Onderhoudscontract

Artikel 14 – Storingsdienst service

Artikel 15 – Installatieservice

Artikel 16 – Honorarium/Prijzen

Artikel 17 – Betaling en facturering

Artikel 18 – Levering

Artikel 19 – Klachten

Artikel 20 – Overdracht

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 22 – Meerwerk

Artikel 23 – Intellectueel eigendom

Artikel 24 – Beheer

Artikel 25 – Geheimhouding

Artikel 26 – Medewerkersbeding

Artikel 27 – Exclusiviteit

Artikel 28 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 29 – Survival

Artikel 30 – Wijziging of aanvulling

 

 

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Clever-CPL B.V.: de onderneming zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

2. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

3. Wederpartij: de Wederpartij/opdrachtgever waarmee Clever-CPL een Overeenkomst heeft gesloten of diegene die daarover in onderhandeling treedt met Clever-CPL;

4. Overeenkomst: elke afspraak / opdracht tussen Clever-CPL en Wederpartij tot het verlenen van Diensten en/of leveren van Product(en) door Clever-CPL aan Wederpartij;

5. Partij(en): Wederpartij en Clever-CPL tezamen of ieder als individuele contractspartij;

6. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail of per post;

7. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;

8. Diensten: de door Clever-CPL aangeboden Diensten waarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden gedacht aan; de door Clever-CPL aangeboden onderhoudsservice als Onderhoudscontract, storingsdienst en een installatieservice.

9. Product(en): de door Clever-CPL aangeboden Product(en), de identificatie- en etiketteringssystemen, inclusief maar niet beperkt tot etiketteermachines, labels en aanverwante hardware, software en accessoires.

10. Onderhoudscontract: Een Overeenkomst waarin Clever-CPL, zich verbindt tot het regelmatig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de/het geleverde Product(en). Deze Dienst wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden die in het contract zijn vastgelegd en volgens de specificaties van Clever-CPL. Dit contract is bedoeld om de goede werking en levensduur van de/het Product(en) te waarborgen, en kan reparaties, vervanging van onderdelen en andere preventieve maatregelen omvatten. Het Onderhoudscontract is een aanvullende Dienst, wat betekent dat het apart wordt aangeboden.

11. Duurovereenkomst: een contractuele afspraak tussen Partijen die over en weer verplichtingen met zich meebrengt en die is gericht op een doorlopende prestatie.

Artikel 2 – Identiteit van Clever-CPL

Naam bedrijf: Clever-CPL B.V. (hierna “Clever-CPL”)
Straatnaam en nummer: Oder 6
Postcode en vestigingsplaats: 2491 DC ‘S-Gravenhage
KvK nummer: 27264759

Artikel 3 – Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Clever-CPL en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Clever-CPL en Wederpartij.

2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, dan kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden uitgesloten.

4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk (en) Schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Indien Clever-CPL niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Clever-CPL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

7. Clever-CPL kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

8. Clever-CPL is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derde(n) in te schakelen.

9. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna ‘BW’) is/zijn uitgesloten.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Alle aanbiedingen, inclusief maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn in beginsel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbod echter een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden wordt aangeboden, dan zal dit nadrukkelijk in het aanbod zelf worden vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Product(en), digitale inhoud en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Clever-CPL niet.

Artikel 5 – De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de (eventueel) daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Clever-CPL behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een (reeds) gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Clever-CPL weigert, dan zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van deze weigering op de hoogte stellen.

4. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten, indien Wederpartij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.

5. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dan bevestigt Clever-CPL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6 – Ontbinding en opzegtermijnen

1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Clever-CPL het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

2. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, zoals bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, dan heeft Clever-CPL recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

3. De opzegtermijn wordt doorgaans gespecificeerd binnen de duurovereenkomst. Bij gebrek aan een expliciet vermelde opzegtermijn in de duurovereenkomst, wordt een opzeggingstermijn van 1 (één) maand in acht genomen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

1. Clever-CPL is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Clever-CPL voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Clever-CPL.

2. Indien Clever-CPL in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen dat bepaald is in dit artikel, dan geldt dit alleen voor de directe schade. In die gevallen zal de totale aansprakelijkheid van Clever-CPL beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).

3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Clever-CPL uitkeert.

4. Indien Clever-CPL toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan wordt onder directe schade uitsluitend verstaan:

  1. De redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Clever-CPL aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  2. De redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en de daarmee samenhangende voorzieningen doordat Clever-CPL op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. De redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  4. De redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

5. Wederpartij vrijwaart Clever-CPL voor eventuele aanspraken van Derde(n), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

6. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 (zes) maanden, dan wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Clever-CPL meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Clever-CPL vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

8. Clever-CPL is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.

9. Clever-CPL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Clever-CPL is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Wederpartij deze gegevens te laat heeft opgeleverd.

Artikel 8 – Productaansprakelijkheid en gebreken aan Producten

1. Clever-CPL is verantwoordelijk voor het leveren van Product(en) die voldoen aan de specificaties zoals vermeld in de Overeenkomst en/of welke gelden op grond van de dan-geldende wet- en regelgeving, en dienen tevens vrij te zijn van materiaal- en fabricagefouten bij de levering daarvan aan de (wettelijke vertegenwoordiger van de) Wederpartij.

2. Indien een Product(en) van Clever-CPL een gebrek vertoont die schade veroorzaakt bij een Consument of in ernstigere gevallen zelfs lichamelijk letsel of overlijden veroorzaakt, dan zal Clever-CPL aansprakelijk zijn voor dergelijke schade, tenzij Clever-CPL kan aantonen dat het gebrek niet bestond op het moment dat het Product(en) werd/werden geleverd, of dat het gebrek is ontstaan door factoren c.q. omstandigheden die buiten de controle/invloedsfeer van Clever-CPL liggen.

3. De aansprakelijkheid van Clever-CPL is beperkt tot schade die het directe en voorzienbare gevolg is van het gebrek in het/de Product(en). Clever-CPL is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, tenzij deze voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid van Clever-CPL.

4. Clever-CPL is niet aansprakelijk voor gebreken aan het/de Product(en) die zijn veroorzaakt na de levering, als gevolg van onjuiste opslag, onjuist gebruik, nalatigheid, of wijzigingen of reparaties uitgevoerd door de Wederpartij (of op diens verzoek door een Derde) zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van Clever-CPL en de naleving van de (veiligheids-)voorschriften en/of instructies die door Clever-CPL zijn medegedeeld en/of op (de verpakking van) het Product zijn aangebracht c.q. met de levering van het Product zijn meegestuurd.

5. Indien de Wederpartij een gebrek ontdekt in een/de Product(en), dan dient zij Clever-CPL onmiddellijk Schriftelijk en uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking van het gebrek hiervan Schriftelijk op de hoogte te stellen.

6. Bij het identificeren van een gebrek in een/de Product(en) dient de Wederpartij een uitgebreide Schriftelijke omschrijving van het gebrek/de gebreken in te dienen bij Clever-CPL. Deze omschrijving moet zoveel mogelijk details bevatten, inclusief maar niet beperkt tot de aard van het gebrek, de omstandigheden waaronder het gebrek is opgetreden, de (nadelige) gevolgen die het gebrek heeft veroorzaakt c.q. met zich mee heeft gebracht en de eventuele acties die zijn ondernomen door de Wederpartij sinds het ontdekken van het gebrek.

7. In het geval dat een Product(en) gebrekkig blijkt te zijn en Clever-CPL hiervoor aansprakelijk is, dan zal Clever-CPL in overleg met de Wederpartij de gebrekkige Product(en) repareren of vervangen, of de Wederpartij een passende korting op de aankoopprijs geven.

8. De aansprakelijkheid van Clever-CPL is ook in deze gevallen als bedoeld in dit artikel beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Clever-CPL wordt uitgekeerd. In geval van een Consument dan kan hier mogelijk van af worden geweken omwille van de redelijkheid, waarbij men terugvalt op de algemene beperkingen van de aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden en/of welke voortvloeien uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9 – Verplichtingen Wederpartij

1. De Wederpartij zal ervoor zorgen dat de werkplek waar de medewerkers van Clever-CPL hun taken uitvoeren, vrij is van potentiële gevaren, goed verlicht, geschikt geventileerd en schoon is, en dat noodzakelijke veiligheidsuitrusting beschikbaar is. De Wederpartij dient alle relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften na te leven, inclusief maar niet beperkt tot, de juiste opslag van gevaarlijke stoffen, het beschikbaar hebben van eerste hulp middelen en brandblusapparatuur.

2. De Wederpartij zal ervoor zorgen dat de medewerkers van Clever-CPL gedurende het verrichten van hun werkzaamheden tijdige en onbelemmerde toegang tot de werkplek hebben. Ze moeten ervoor zorgen dat toegangswegen en doorgangen vrij zijn van obstakels, dat er voldoende parkeergelegenheid is voor voertuigen en dat er – indien nodig – geschikte toegang is voor gehandicapten en/of personen die slecht(er) ter been zijn.

3. De Wederpartij zal alle relevante informatie verstrekken over eventuele risico’s of gevaren op de werkplek, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, de locatie van nooduitgangen en -procedures, en het juiste gebruik van veiligheidsuitrusting.

4. De Wederpartij erkent volledig geïnformeerd te zijn over de correcte en veilige bediening van de machines van Clever-CPL en stelt daarbij immer te zullen handelen in overeenstemming met de (veiligheids-)voorschriften die door Clever-CLP of diens toeleverancier aan hem bekend zijn gemaakt.

5. De Wederpartij zal zorgdragen voor het juiste onderhoud en de veilige bediening van de machines. Dit houdt in dat de Wederpartij verantwoordelijk is voor het aanbieden van passende training aan haar personeel en voor het verzekeren van periodieke opfriscursussen/-trainingen om een voortdurend veiligheidsbewustzijn te waarborgen. Tevens dient Wederpartij de (veiligheids-)voorschriften zoals bedoeld in het vorige lid aan diens werknemers en/of derden die gebruik zullen maken van de machines kenbaar te maken.

6. Bij alle Product(en) en machine’s op demo zal Clever-CPL specifieke instructies en richtlijnen verstrekken, en dient de Wederpartij zal ervoor zorgen dat deze nauwkeurig worden opgevolgd.

7. De Wederpartij erkent dat de correcte en veilige bediening en het onderhoud van de machines essentieel zijn om mogelijke schade of ongevallen te voorkomen, en aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade of ongevallen die het gevolg zijn van nalatigheid in de bediening of het onderhoud van de machines.

8. De Wederpartij zal een veiligheidsincident of ongeval dat betrekking heeft op de medewerkers van Clever-CPL, onmiddellijk Schriftelijk aan Clever-CPL melden met een uitgebreide omschrijving van het ongeval, en zal volledige medewerking verlenen aan eventuele daaropvolgende onderzoeken.

9. In het geval dat de Wederpartij verzuimt om een veilige werkomgeving te bieden of anderszins niet voldoet aan de bepalingen van dit artikel, dan is de Wederpartij verplicht om Clever-CPL volledig schadeloos te stellen voor eventuele daaruit voortvloeiende schade, verlies, kosten (inclusief redelijke juridische kosten) en andere verplichtingen.

10. Clever-CPL is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die de Wederpartij kan lijden als gevolg van onderbrekingen in de productielijn die verband houden met de door Clever-CPL geleverde Product(en). Deze uitsluiting van aansprakelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, winstderving, productieverlies, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere financiële verliezen.

11. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om geschikte maatregelen te nemen om de impact van dergelijke onderbrekingen te beperken, inclusief maar niet beperkt tot, het implementeren van noodherstelplannen en het onderhouden van passende verzekeringen.

12. Mocht een Product van Clever-CPL defect raken of onderhoud nodig hebben, dan zal Clever-CPL, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ernaar streven om dit op te lossen of te repareren in een tijdsbestek dat minimaal hinder oplevert voor de bedrijfsvoering van de Wederpartij.

13. Clever-CPL is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die de Wederpartij kan lijden als gevolg van foutieve installatie van een Product.

14. Indien een Product van Clever-CPL foutief is geïnstalleerd, dan zal Clever-CPL, na kennisgeving door de Wederpartij en voor zover redelijkerwijs mogelijk, een passende oplossing bieden om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Dit kan het sturen van een medewerker van Clever-CPL omvatten om de installatie te corrigeren.

15. In het geval van een foutieve installatie is het de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om het gebruik van het product te staken totdat de installatie is gecorrigeerd door Clever-CPL en het product veilig kan worden gebruikt.

Artikel 10 – Prestatie van het Product

1. Clever-CPL streeft ernaar om de Product(en) zo betrouwbaar en effectief mogelijk te laten functioneren voor de Wederpartij. Echter, Wederpartij erkent dat de Product(en) onderhevig kunnen zijn aan onderhoud, updates, storingen, technische problemen of andere onvoorziene omstandigheden die kunnen leiden tot tijdelijke onderbrekingen of verminderde functionaliteit van de Product(en).

2. Clever-CPL zet zich in voor een zo hoog mogelijke prestatie van haar Product(en), met inachtneming van de praktische haalbaarheid en technische beperkingen. De effectieve prestatie van de Product(en) kan worden beïnvloed door een reeks factoren, waaronder maar niet beperkt tot gepland onderhoud, technische storingen, overmacht, of andere omstandigheden buiten de controle van Clever-CPL.

3. Clever-CPL zet zich in om eventuele operationele onderbrekingen zo veel mogelijk te beperken en de impact op de Wederpartij minimaal te houden. Clever-CPL zal haar best doen om, indien mogelijk, gepland onderhoud uit te voeren buiten de piekuren van de Wederpartij en zal zich inspannen om de Wederpartij tijdig te informeren over dergelijk onderhoud.

4. Het behouden van een zo hoog mogelijke prestatie van de Product(en) is sterk afhankelijk van het correcte gebruik en het onderhoud van de Product(en) door de Wederpartij, conform de instructies en richtlijnen van Clever-CPL. De Wederpartij erkent dat nalatigheid, onjuist gebruik, of gebruik onder minder dan ideale omstandigheden, de uptime van de Product(en) negatief kan beïnvloeden.

5. Clever-CPL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van operationele onderbrekingen van de Product(en), tenzij de operationele onderbrekingen het gevolg is van opzet of grove schuld van Clever-CPL.

6. De effectieve prestatie van de Product(en) wordt beïnvloed door een reeks factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, gepland onderhoud, onvoorziene omstandigheden, overmacht, of eventuele beperkingen of verminderde functionaliteit van de Product(en) veroorzaakt door de acties of nalatigheid van de Wederpartij of Derde(n).

7. Clever-CPL streeft naar een zo hoog mogelijke prestatie van de Product(en), maar garandeert geen specifiek prestatiepercentage. De daadwerkelijke prestatie kan variëren en is afhankelijk van omstandigheden die gedeeltelijk of volledig buiten de controle van Clever-CPL kunnen liggen.

8. De Wederpartij erkent dat haar acties of nalatigheid, of die van Derde(n), de prestatie van de Product(en) kunnen beïnvloeden en Clever-CPL vrijwaart van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

9. Clever-CPL spant zich in om elke vorm van gepland onderhoud tijdig aan te kondigen en in te plannen op momenten die zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de Wederpartij.

10. In het geval van ongeplande operationele uitval van de Product(en), zal Clever-CPL zich tot het uiterste inspannen om de Wederpartij zo snel mogelijk te informeren over de verwachte hersteltijd, en zal zij direct werken aan het verhelpen van het probleem dat de downtime heeft veroorzaakt.

11. De Product(en) van Clever-CPL worden aangeboden op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis. Dit betekent dat Clever-CPL geen expliciete of impliciete garanties biedt met betrekking tot de ononderbroken prestatie of werking van de Product(en).

12. Clever-CPL behoudt zich het recht voor om ten alle tijden veranderingen door te voeren in de prestatie van de Product(en), met inbegrip van upgrades, onderhoud of het stopzetten van specifieke Product(en). Deze veranderingen worden Schriftelijk aangekondigd aan de Wederpartij.

Artikel 11 – Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Clever-CPL in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Clever-CPL kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Clever-CPL onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Clever-CPL kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derde(n), (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee de Product(en) vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden.

2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Clever-CPL niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Clever-CPL niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmacht situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Clever-CPL is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Clever-CPL als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 12 – Garantie

1. Clever-CPL staat ervoor in dat de Product(en) voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. De garantietermijnen voor aantoonbare constructiefouten van de Product(en) van Clever-CPL zijn in beginsel 1 (één) jaar.

  1. Onder de garantie vallen de te vervangen onderdelen van Product(en) en gemaakte werkuren.

3.De garantie komt te vervallen indien:

   1. Wederpartij de geleverde Product(en) zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt of door Derde(n) heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
   2. De geleverde Product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Clever-CPL en/of op de verpakking behandeld zijn;
   3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13 – Onderhoudscontract

1. Clever-CPL biedt een Onderhoudscontract aan als aanvullende Dienst. Onder dit contract verbindt Clever-CPL zich ertoe om periodiek onderhoud te verrichten aan de door Clever-CPL geleverde Product(en), conform de voorwaarden van het contract en de specificaties van de fabrikant.

2. Het Onderhoudscontract omvat (preventief) onderhoud. Dit houdt in dat Clever-CPL op regelmatige tijdstippen, zoals uiteengezet in het contract, de functionaliteit van de geleverde Product(en) controleert en, indien nodig, reparaties, updates en/of aanpassingen uitvoert. Dit onderhoud is bedoeld om de levensduur van de Product(en) te verlengen en de kans op storingen te verkleinen.

3. Het Onderhoudscontract voorziet ook in routine-inspecties en -testen om ervoor te zorgen dat de Product(en) in optimale conditie blijven en aan alle toepasselijke veiligheidsnormen voldoen.

4. Onderdelen die tijdens het onderhoud moeten worden vervangen, vallen buiten het Onderhoudscontract, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Deze kosten (de kosten voor de vervanging) zullen afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

5. Het Onderhoudscontract dekt standaard reparaties en vervangingen die nodig zijn voor de normale werking van de Product(en). Het is te allen tijde aan Clever-CLP alleen om te beoordelen of een bepaalde reparatie of vervanging kan worden aangemerkt als een ‘standaard’ reparatie of vervanging. Clever-CLP zal bij de beoordeling daarvan als redelijk handelend en bekwaam vakman handelen.

6. Reparaties of vervangingen die noodzakelijk zijn als gevolg van ongeoorloofd gebruik, nalatigheid of misbruik van de Product(en) door de Wederpartij of door Derde(n), vallen niet onder de dekking van het Onderhoudscontract. Het is daarbij te allen tijde aan Clever-CLP alleen om te beoordelen of bepaalde reparaties of vervangingen noodzakelijk zijn als gevolg van ongeoorloofd gebruik, nalatigheid of misbruik van Producten. Clever-CLP zal bij de beoordeling daarvan als redelijk handelend en bekwaam vakman handelen.

7. In het geval dat dergelijke reparaties of vervangingen noodzakelijk zijn, zal Clever-CPL deze werkzaamheden uitvoeren tegen de normale tarieven. Clever-CPL zal de Wederpartij hierover op de hoogte stellen en de kosten vooraf communiceren.

8. De Wederpartij is verplicht om Clever-CPL zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele problemen met de Product(en) die kunnen wijzen op ongeoorloofd gebruik, nalatigheid of misbruik.

9. Clever-CPL zal redelijke inspanningen leveren om het onderhoud op een tijdstip uit te voeren dat de bedrijfsactiviteiten van de Wederpartij minimaal verstoort. Clever-CPL kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of verstoringen die tijdens het onderhoud kunnen optreden.

10.Indien Clever-CPL, tijdens het onderhoud, vaststelt dat de Product(en) naar behoren werken en geen onderhoud nodig hebben, dan zijn de verplichte betalingen van het Onderhoudscontract en de kosten van het bezoek door Clever-CPL nog steeds van toepassing.

11. Clever-CPL behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het Onderhoudscontract unilateraal te wijzigen, mits dit wordt gecommuniceerd aan de Wederpartij met inachtneming van een redelijke kennisgevingsperiode.

Artikel 14 – Storingsdienst service

1. Clever-CPL biedt een storingsdienst voor het verhelpen van onvoorziene problemen met de geleverde Product(en). Deze Dienst is beschikbaar op werkdagen tijdens de normale bedrijfsuren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Clever-CPL en de Wederpartij.

2. De Wederpartij kan storingen melden via de voorgeschreven kanalen zoals vermeld door Clever-CPL. Deze kanalen kunnen telefonisch, per e-mail, of via andere communicatieplatforms zijn, zoals bepaald door Clever-CPL.

3. Clever-CPL streeft ernaar om binnen een redelijke termijn na melding van de storing op locatie te zijn om de storing te (proberen te) verhelpen. De specifieke termijn kan variëren afhankelijk van de aard en omvang van de storing, evenals de beschikbaarheid van technisch personeel en de afstand tot de locatie van de Wederpartij.

4. Clever-CPL committeert zich aan het aanbieden van vakkundig technisch personeel dat in staat is om de aard van eventuele storingen te diagnosticeren en noodzakelijke reparaties uit te voeren om de normale werking van de Product(en) te herstellen. Echter, de Wederpartij dient te erkennen dat er zich situaties kunnen voordoen waarin zelfs het gekwalificeerde technisch personeel van Clever-CPL niet direct een oplossing kan vinden voor de bestaande storing.

5. De storingsdienst omvat het verhelpen van problemen die voortvloeien uit normaal gebruik van de Product(en). Het omvat niet het verhelpen van problemen die zijn veroorzaakt door nalatigheid, verkeerd gebruik of ongeoorloofde aanpassingen van de Product(en) door de Wederpartij of door Derde(n).

6. Eventuele kosten voor onderdelen of Diensten die buiten de standaardgarantie vallen, zullen aan de Wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Clever-CPL is niet aansprakelijk voor storingen die voortvloeien uit overmacht, zoals natuurrampen, stroomuitval, of andere omstandigheden buiten de controle van Clever-CPL. Zie hiervoor onder meer ook artikel 10 van deze algemenen voorwaarden.

8. Clever-CPL biedt naast haar standaard storingsdienst een 365 dagen 24/7 service, waarmee de Wederpartij ook buiten reguliere kantooruren toegang heeft tot de servicelijn van Clever-CPL. Deze service is 24 (vierentwintig) uur per dag, 7 (zeven) dagen per week bereikbaar.

7. De Wederpartij kan zich op de 24/7 Dienst van Clever-CPL abonneren, de kosten hiervoor zijn 325,00 (driehonderdvijventwintig) euro per jaar.

8. De telefonische ondersteuning van de servicemedewerker van Clever-CPL is, indien de storing binnen 30 (dertig) minuten is opgelost, gratis. Daarna wordt het standaard monteurs tarief in rekening gebracht.

9. Indien de servicemonteur van Clever-CPL ter plaatse moet komen, dan zullen de kosten volgens de Clever-CPL tarievenlijst aan de Wederpartij door berekend worden.

10. Indien de Wederpartij gebruik wil maken van de service buiten kantooruren, dan krijgt de Wederpartij 10% (tien) korting op de uurtarieven.

11. Indien er sprake is van een onderhoudscontract tussen Clever-CPL en Wederpartij, dan krijgt de Wederpartij 15% (vijftien) procent korting op de abonnementsprijs van de 24/7 Dienst.

12. Indien er sprake is van een onderhoudscontract tussen Clever-CPL en Wederpartij, dan ontvangt Wederpartij 10 (tien) procent korting op de gebruikte onderdelen van de Product(en).

13. Om gebruik te maken van de 365 dagen 24/7 service kan de Wederpartij contact opnemen met het centrale telefoonnummer van Clever-CPL. Buiten kantooruren wordt de oproep rechtstreeks doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van onze servicemonteur.

14. Indien de servicemonteur niet direct kan opnemen, dan wordt de Wederpartij verzocht om een bericht achter te laten. De servicemonteur verplicht zich om binnen 2 (twee) uur terug te bellen naar de Wederpartij. Dit bericht/telefoongesprek hoeft niet direct een oplossing te behelzen, maar beloofd wordt dat er binnen het tijdvak 2 (twee) uur contact wordt opgenomen met de Wederpartij.

15. De servicemonteur zal trachten om samen met de Wederpartij de storing telefonisch op te lossen. Indien dit niet haalbaar blijkt of lijkt te zijn, dan zal hij een bezoekafspraak maken.

16. Clever-CPL streeft ernaar om binnen 24 (vierentwintig) uur na melding van de storing een oplossing te bieden of een passend alternatief voor te stellen. Dit is echter geen strikte deadline. De Wederpartij kan hier derhalve geen aanspraken aan ontlenen.

17. Hoewel Clever-CPL zich inspant om storingen zo snel mogelijk op te lossen, kunnen de daadwerkelijke hersteltijden variëren afhankelijk van de aard van de storing, de beschikbaarheid van onderdelen, en andere factoren buiten de controle van Clever-CPL.

18. Clever-CPL behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de storingsdienst te wijzigen, met inachtneming van een redelijke kennisgevingsperiode aan de Wederpartij.

Artikel 15 – Installatieservice

1. Clever-CPL biedt een installatieservice aan. Deze service omvat het plaatsen en installeren van de door Clever-CPL geleverde Product(en) op de locatie van de Wederpartij.

2. De installatieservice houdt in dat gekwalificeerd en ervaren personeel van Clever-CPL de Product(en) op de door de Wederpartij aangegeven locatie installeert, volgens de technische specificaties van de fabrikant en de toepasselijke veiligheidsnormen.

3. Clever-CPL zal er zorg voor dragen dat de Product(en) op correcte wijze worden geïnstalleerd en naar behoren functioneren alvorens de installatie als voltooid te beschouwen. Een initiële testfase kan worden uitgevoerd om te zorgen voor een juiste werking van de Product(en).

4. De Wederpartij is verplicht om ervoor te zorgen dat de locatie waar de Product(en) worden geïnstalleerd veilig is en geschikt is voor de installatie en het gebruik van de Product(en). Hieronder valt onder andere de verplichting om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte, toegang en infrastructuur (zoals stroomvoorziening) aanwezig is.

  1. Indien de Wederpartij niet kan waarborgen dat de installatielocatie veilig is voor het personeel van Clever-CPL, wordt dit beschouwd als een tekortkoming van de Wederpartij. In een dergelijk geval behoudt Clever-CPL zich het recht voor om de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, waaronder de installatie van Product(en), op te schorten tot de veiligheid van de installatielocatie adequaat is gewaarborgd.

5. De kosten voor de installatieservice worden apart in rekening gebracht, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.

6. Clever-CPL is niet aansprakelijk voor vertragingen in de installatie die veroorzaakt worden door omstandigheden buiten de controle van Clever-CPL, waaronder maar niet beperkt tot problemen met de locatie, de toegankelijkheid, het ontbreken van geschikte infrastructuur, of andere acties of nalatigheden van de Wederpartij.

7. Clever-CPL behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de installatieservice te wijzigen, mits dit wordt gecommuniceerd aan de Wederpartij met inachtneming van een redelijke kennisgevingsperiode.

Artikel 16 – Honorarium/Prijzen

1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Clever-CPL behoudt zich het recht voor om, wanneer Clever-CPL dat noodzakelijk acht, een inflatiecorrectie toe te passen. Dit zal in lijn zijn met de veranderingen in de economische omstandigheden en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Clever-CPL heeft de mogelijkheid om 3 (drie) keer per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Clever-CPL behoudt zich het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Clever-CPL in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% (twintig) van het oorspronkelijke bedrag.

4. Clever-CPL heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% (twintig) zoals in het vorige lid. In dat geval heeft Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Clever-CPL zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Clever-CPL niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.

6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 17 – Betaling en facturering

1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

2. Na het plaatsen van een bestelling voor de aankoop van de Product(en), is de Wederpartij verplicht om een eerste betaling van 50% (vijftig procent) van het totale aankoopbedrag te voldoen.

3. De tweede betaling, ter hoogte van 40% (veertig procent) van het totale aankoopbedrag, is verschuldigd bij de aflevering van de Product(en) aan de Wederpartij.

4. De laatste betaling, ter hoogte van 10% (tien procent) van het totale aankoopbedrag, is verschuldigd na de succesvolle installatie en werking van de Product(en) door Clever-CPL. Indien door omstandigheden aan de zijde van de Wederpartij de Product(en) niet in werkende staat kunnen worden opgeleverd, zal Clever-CPL de situatie op individuele basis beoordelen.

5. in het geval dat het Product(en) door omstandigheden binnen de controle van Clever-CPL niet werkend kan worden opgeleverd, zal Clever-CPL de laatste betaling niet factureren totdat de Product(en) succesvol geïnstalleerd en operationeel zijn.

6. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Clever-CPL te melden.

7. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan wordt deze door Clever-CPL gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim. Hierdoor is Wederpartij ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Clever-CPL gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

8. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP, dan zijn de vorderingen van Clever-CPL op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Clever-CPL direct opeisbaar.

9. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. In het geval van een duurovereenkomst tussen Clever-CPL en de Wederpartij, is het de Wederpartij toegestaan om het contract vervroegd te beëindigen door afkoop. Dit houdt in dat de Wederpartij de optie heeft om de totale resterende financiële verplichting van de duurovereenkomst in één enkele betaling te voldoen. Na ontvangst en bevestiging van deze betaling door Clever-CPL, krijgt de Wederpartij het recht om de duurovereenkomst formeel op te zeggen.

11. Mocht er sprake zijn van boeteclausules in het geval van voortijdige beëindiging van de duurovereenkomst, dan worden deze ook expliciet in de duurovereenkomst genoemd en zijn deze volledig van toepassing op de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen tussen Clever-CPL en de Wederpartij.

12. Na het ontvangen en bevestigen van de betaling van de Wederpartij door Clever-CPL, met betrekking tot de voortijdige beëindiging van de duurovereenkomst, verkrijgt de Wederpartij het recht om de duurovereenkomst formeel op te zeggen. De opzegging dient te gebeuren in overeenstemming met de procedures en voorwaarden voor opzegging zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden onder artikel 6.

Artikel 18 – Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Clever-CPL kenbaar heeft gemaakt.

2. Clever-CPL behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de Diensten van Derde(n) om te helpen bij de levering van de Product(en).

3. In het geval dat er een fout optreedt in de levering van Product(en) door een Derde(n) partij – bijvoorbeeld door een verkeerde levering – dan zal Clever-CPL samen met de Wederpartij en de betrokken Derde(n) partij naar een passende oplossing zoeken. Dit zal zo snel mogelijk plaatsvinden om de correcte levering te verzekeren. Transport en levering van de Product(en) wordt over het algemeen geregeld door Clever-CPL of via een externe vervoerder.

4. Niettegenstaande het voorgaande, is Clever-CPL niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen, fouten, schade of verlies veroorzaakt door de Derde(n) partij tijdens de levering van de Product(en).

5. Indien levering van de bestelde Product(en) onmogelijk blijkt te zijn, dan zal Clever-CPL zich inspannen om vervangende Product(en) beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging, maar indien mogelijk al voor verzending, dan zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Clever-CPL.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Product(en) berust bij De Wederpartij tot het moment van bezorging en plaatsing bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Clever-CPL bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 19 – Klachten

1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Clever-CPL terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.

2. De Wederpartij is verplicht Clever-CPL een redelijke termijn te bieden om eventuele klachten in onderling overleg op te lossen. Deze redelijke termijn wordt bepaald door Clever-CPL, rekening houdend met huidige levertijden, beschikbaarheid van middelen, en andere relevante factoren. Uitzonderingen op deze termijn kunnen voorkomen en worden eveneens door Clever-CPL bepaald.

Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Clever-CPL is gemeld, wordt het Product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

1. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 20 – Overdracht

1. Rechten en plichten van Wederpartij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door Clever-CPL aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken, de Product(en), blijft bij Clever-CPL:

  1. zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan;
  2. zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan;
  3. en zolang Wederpartij de vorderingen van Clever-CPL wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren. Tenzij anders overeengekomen.

3. Clever-CPL zal bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het Product. Wederpartij zal aan Clever-CPL alle medewerking verlenen teneinde Clever-CPL in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het Product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Clever-CPL of een door Clever-CPL aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin Clever-CPL de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

4. Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, is Wederpartij op verzoek van Clever-CPL verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te dragen aan Clever-CPL. Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld in art. 5:101 BW vereist is, is Wederpartij verplicht daaraan mee te werken.

5. Indien Derde(n) beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Clever-CPL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 22 – Meerwerk

1. Indien Clever-CPL op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Clever-CPL. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

3. Indien voor de dienstverlening een vast bedrag is overeengekomen, wordt meerwerk dat buiten de afgesproken Overeenkomst valt, genoteerd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze extra werkzaamheden worden naderhand gefactureerd. Clever-CPL zal de Wederpartij vooraf schriftelijk informeren over de financiële gevolgen van meerwerk, maar dit is doorgaans alleen van toepassing bij significante extra werkzaamheden. Voor relatief kleinschalig meerwerk volgt in de regel de facturatie zonder voorafgaande offerte.

Artikel 23 – Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Clever-CPL uitgevoerde Overeenkomst rusten bij Clever-CPL. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.

2. De door Clever-CPL verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Clever-CPL is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Clever-CPL.

3. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derde(n).

4. Clever-CPL heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie, indien Wederpartij daarvoor diens toestemming heeft verleend.

5. Wederpartij vrijwaart Clever-CPL voor de aanspraken van Derde(n) inzake intellectuele eigendomsrechten.

6. Indien Clever-CPL auteursrecht heeft op een in opdracht van Wederpartij gemaakt portret, dan geeft Wederpartij Clever-CPL toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van de Wederpartij.

7. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel, dan is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Clever-CPL op schadevergoeding.

Artikel 24 – Beheer

1. Clever-CPL is te allen tijde gerechtigd wijzigingen, aanpassingen en/of updates aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de Diensten.

2. Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.

3. Wederpartij is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten. Wederpartij zal passende en redelijke maatregelen treffen om onbevoegd gebruik te voorkomen. Het is Wederpartij niet toegestaan om gebruiks- en/of toegangsrechten te delen met Derde(n).

4. Wederpartij zal de door Clever-CPL gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst(en) te allen tijde opvolgen.

5. Clever-CPL is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen.

6. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Clever-CPL een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Wederpartij, zal zo spoedig mogelijk aan Wederpartij kenbaar worden gemaakt. Wederpartij kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

7. Clever-CPL behoudt zich het recht voor om technische Diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Clever-CPL beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Wederpartij de technische Diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. Wederpartij komt in deze omstandigheden nimmer een recht op schadevergoeding of compensatie toe.

8. Clever-CPL is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Clever-CPL te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Wederpartij jegens Clever-CPL ontstaat.

Artikel 25 – Geheimhouding

1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van Clever-CPL heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door Clever-CPL is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Clever-CPL een direct opeisbare boete van 20.000,- (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Clever-CPL, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 26 – Medewerkersbeding

1. Wederpartij zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Clever-CPL, medewerkers van Clever-CPL die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

2. Clever-CPL zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als ten minste een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

Artikel 27 – Exclusiviteit

1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Wederpartij aan Clever-CPL het exclusieve recht de toegewezen Overeenkomst uit te voeren.

Artikel 28 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op Overeenkomsten tussen Clever-CPL en Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Clever-CPL zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Clever-CPL gevestigd is.

Artikel 29 – Survival

1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 30 – Wijziging of aanvulling

1. Clever-CPL is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Clever-CPL Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.

2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.